อ่านคอร์สใน memrise ชื่อ Beginners Japanese Grammar 1 (JLPT N5 Grammar) โดย JTalkOnline คลิ๊กตามลิงค์ไปได้แกรมม่าเบื่องต้นมานิดหน่อยจาก jtalkonline.blogspot.com

ตามนี้…

ประโยคพื้นฐานในภาษาญี่ปุ่นประกอบด้วย ประธาน + กรรม + กริยา [subject+object+verb] โดยจะมี ‘ตัวเชื่อม’ [particles] อยู่ระหว่างคำเพื่อบอกว่าเรากำลังพูดถึงอะไรอยู่ เช่น わたしほんあります แปลว่า ฉันมีหนังสือ หรือ ฉัน หนังสือ มี
ในประโยคที่ไม่มีคำกริยา (V) จะลงท้ายประโยคด้วย ”です”「DESU」
(คิดซะว่าเป็นเครื่องหมาย . หรือ full stop ก็ได้)

เช่น わたしはがいじんです แปลว่า ฉันเป็นชาวต่างชาติ หรือ ฉัน__ชาวต่างชาติ
I am Niffer. – わたしはNifferです “watashi wa Niffer desu
This is a cake. – これはケーキです “kore wa keeki desu

That is a monkey. – あれはさるです “are wa saru desu

です DESU (ปัจจุบัน), でした  DESHITA (อดีต), และ ではありません  DE WA ARIMASEN (ปฏิเสธ)

คำกริยา (VERB) จะอยู่ท้ายประโยคเสมอ (มาแทนที่ desu)
โดยคำกริยาจะลงท้ายด้วย ”ます” [MASU] ซึ่ง masu นี้จะแสดงว่าประโยคนั้นเป็น “ปัจจุบัน” หรือ “อนาคต” จะแปลแบบไหนก็ได้ ต่างจากภาษาอังกฤษที่มีคำชี้อนาคตบอกในประโยคด้วย
เช่น
I (will) walk. – わたしはあるきます “watashi wa arukimasu
I (will) go. – わたしはいきます “watashi wa ikimasu
I (will) swim. – わたしはおよぎます “watashi wa oyogimasu
ます ท้ายประโยคมีความสำคัญ เพราะเป็นตัวบอก Tenses โดย ます จะเปลี่ยนรูปไป ถ้า verb/ประโยคเป็นปฏิเสธ หรืออดีต
ปฎิเสธ (negatives)  = ます ー> ません(MASEN)
อดีต (past)  = ます ー> ました(MASHITA)
เช่น
I do not walk – あるきません “arukimasen
I do not go – いきません “ikimasen
I do not swim – およぎません “oyogimasen
I walked – あるきました “arukimashita
I went – いきました “ikimashita
I swam – およぎました “oyogimashita
อดีตปฏิเสธ (past negative) = ます ー> ませんでした(MasenDeshita)
ออกเสียงเป็น masendeshta เช่น
I did not walk – あるきませんでした “arukimasendeshita
I did not go – いきませんでした “ikimasendeshita
I did not swim – およぎませんでした “oyogimasendeshita
นอกจากนี้ でした ที่ใช้กับ verb ในรูป past negative ยังเป็นรูป อดีต (past) ของ です (desu) ด้วย เช่น
I was Niffer – わたしはNifferでした “watashi wa Niffer deshita
This was a cake – これはケーキでした “kore wa keeki deshita
That was a monkey – あれはさるでした “are wa saru deshita
รูปปฏิเสธของ です ใช้เหมือนกับ あります (arimasu – verb to be)
あります แปลได้ว่า “เป็น อยู่ คือ (to be)” หรือ “มี (I have)” เป็นคำกริยาที่ใช้กับสิ่งไม่มีชีวิต, ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ (มี V สำหรับสิ่งมีชีวิต และต้นไม้ต่างหาก)
ตัวอย่าง
I have an apple – りんごがあります “ringo ga arimasu”
I have a house – いえがあります “ie ga arimasu”
รูปปฏิเสธของ です ー> ありません. เช่น
I am not Niffer – わたしはNifferではありません
This is not a cake – これはケーキではありません
That is not a monkey – あれはさるではありません
รูปอดีตปฏิเสธ (past negative) ก็คล้ายกับด้านบน คือ ありませんでした (arimasendeshita)
คำกริยา (verb) ของสิ่งมีชีวิตคือ います (ออกเสียง imass)  และรูปปฏิเสธคือ いました
ข้อสังเกตุที่ I am not Niffer ใช้ ありません แทนที่จะเป็น いません นั่นก็เพราะว่า เป็นประโยคที่มาจากรูป です「わたしは Niffer です。」

แต่ถ้าพูดว่า Niffer is here ก็ใช้ います ได้ คือ Niffer がいます

นอกจากนี้ ยังใช้ います ในความหมายว่ามีสิ่งนั้นอยู่ก็ได้ เช่น I have a cat → ねこがいます
รูปอดีต และปฏิเสธก็เหมือนกฎที่ผ่านมา คือ いました กับ いません
negative → ”Niffer is not here” – Nifferがいません
past → ”I did have a cat” – ねこがいました.

แล้วก็มีนิดหน่อยเกี่ยวกับตัวเชื่อม [particles] ซึ่งจะอยู่ระหว่างคำ 2 คำ เป็นตัวชี้ว่าเรากำลังพูดเรื่องอะไร

は  (อ่านว่า wa)

ใช้เป็นตัวชี้ถึงสิ่งที่กำลังพูดถึงอยู่ (topic) เช่น わたしは ก็คือกำลังพูดถึงตัวเอง
เช่น 明日雨です。「ashita wa ame desu」It will rain tomorrow. ซึ่ง tomorrow ก็คือ main topic หรือเรื่องที่กำลังพูดถึง

มักใช้สับสนกับ は แต่  が จะใช้ในความหมายชี้เฉพาะเจาะจงถึงสิ่งนั้นๆ

และก็ยังโชคดีที่  が มักจะใช้คู่กับ verb  います  และ あります
เช่น
I have a house – いえあります
I had an apple – りんごありした
Niffer is here – Nifferいます
I do not have a cat – ねこいません

ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ มักอยู่ระหว่างคำนาม 2 ตัว
เช่น
The dog’s ball – いぬボールです
My dog – わたしいぬです
The cat’s hat – ねこぼうしです

ในส่วนของตัวเชื่อมนี่ก็ยังมีอีกเยอะเลย ลองโหลดดูแบบสรุปๆ ได้ที่ www.tofugu.com

คร่าวๆก็มีแค่นี้ (…ก็เยอะอยู่นะ….)

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ particles อีกนิด อ่านมาจากไหนจำไม่ได้แล้ว

を (ออกเสียง o)

เป็นตัวชี้ว่าคำก่อนหน้านั้นเป็นกรรม (object of verb)
毎日、ほん読みます。「mainichi, hon o yomi masu」I read book everyday. ตามตัวอย่าง ほん คือ กรรม

へ (ออกเสียง e)

ใช้ในความหมายเหมือน to ในภาษาอังกฤษ เป็นตัวชี้ว่าคำก่อนหน้าคือจุดหมายปลายทาง เช่น
外国行きました。「gaikoku e ikimashita」I went to a foreign country. ในที่นี้ 外国へ ก็คือจุดหมาย

Advertisements