คราวที่แล้วเขียนย่อๆเกี่ยวกับ ​ฮิรากานะ เท่าที่จำได้ คราวนี้เลยอ่านบท ฮิรากานะ ใน japanese-lesson.com อีกรอบ แล้วเขียนย่อๆไว้แบบละเอียดหน่อยแล้วกัน เผื่อสงสัยหรือลืมอะไร จะได้ย้อนมาอ่านได้

1。ตัวอักษรแถวแรก [ a ]ในตาราง 50 เสียง 五十音図 [ gojūon-zu | Table of 50 sounds ] ก็คือ あ、い、う、え、お

 • ซึ่งทั้ง 5เสียงเป็นสระเสียงสั้น ถ้าจะออกเสียงให้เป็นสละเสียงยาว ก็แค่เอาสระอีกตัวที่เหมือนกันมาเขียนต่อกัน คือ ああ、いい、うう、ええ、おお หรืออาจเขียนแบบไม่เป็นทางการ คือ  あー、いー、うー、えー、おー

2。แถวที่สอง [ k ] มี か、き、く、け、こ กับ [ g ] มี が、ぎ、ぐ、げ、ご

 • ตัวอักษรที่มี 2 ขีดข้างบนเรียก 濁音 dakuon ใช้กับวรรค か、さ、た、は、
 • มีการออกเสียงที่ควรระวังคือ
  Rule 1+ u = ō คือ เมื่อตัวอักษรในแถว  (お こ そ と の ほ も よ ろ ご ぞ ど ぼ ぽ)ตามด้วย うจะออกเสียงเป็น おお [ ō ]  ไม่ใช่ ou (long o not ou) แต่มีข้อยกเว้นคือ ถ้าคำนั้นเป็น verb ก็ออกเสียงเป็น o u ตามปกติ
  Rule 2e + i = ei / ē คือ อันนี้คือตัวอักษรในแถว え (え け せ て ね へ め れ げ ぜ で べ ぺ)ตามด้วย い อันนี้จะออกเสียงยาวเป็น ええ หรือ えい ก็ได้

3。แถวที่สาม [ s ] มี さ、し、す、せ、そ กับ [ z ] มี ざ、じ、ず、ぜ、ぞ แถวนี้มีที่อ่านแปลกกว่าเพื่อนอยู่ 1 ตัวคือ し [shi] กับ じ [ji]

4。แถวที่สี่ [ t ] มี た、ち、つ、て、と กับ [ d ] มี だ、ぢ、づ、で、ど แถวนี้มีที่อ่านแปลกกว่าเพื่อนอยู่ 2 ตัวคือ ち [chi] กับ  ぢ  [ji]  แล้วก็ つ  [tsu]  กับ づ  [zu]

 • じ กับ ぢ แล้วก็  ず กับ づ  ออกเสียงเหมือนกัน (ぢ and づ ใช้ในคำหรือประโยคน้อยมาก)

5。แถวที่สี่ [ n ] มี な、に、ぬ、ね、の

 • ใช้ つ ตัวเล็กเพื่อหยุดเสียงไป 1 จังหวะ เช่น おと [oto] เป็น おっと [otto]

6。แถวที่หก [ h ] มี は、ひ、ふ、へ、ほ กับ [ b ] มี ば、び、ぶ、べ、ぼ และ  [ p ] มี ぱ、ぴ、ぷ、ぺ、ぽ

 • ตัวอักษรมีวงกลมข้างบนเรียก Handakuon 【半濁音】มีแต่ในวรรค h เท่านั้น ออกเสียงเป็น [ p ]

7。แถวที่เจ็ด [ m ] มี ま、み、む、め、も  

 • Particle  ใช้ตามหลังคำที่เป็นประธานของประโยค (main topic of the sentence) ออกเสียงว่า [ wa ] ไม่ใช่ [ ha ] 
 • Particle へ ใช้เพื่อบอกว่าคำข้างน้าคือจุดหมาย คล้ายๆกับภาษาอังกฤษ TO  ออกเสียงว่า [ e ] ไม่ใช่ [ he ] 

8。แถวที่แปด [ y ] มี や、ゆ、よ แถวนี้ใช้เขียนเป็นตัวเล็กเพื่อสร้างเสียงใหม่ได้ เช่น きゃ、きゅ、きょ、ぎゃ、ぎゅ、ぎょ ซึ่งจะใช้กับตัวอักษรในแถว i เท่านั้น ( じゃ, じゅ, じょ and ぢゃ, ぢゅ, ぢょ ออกเสียงเหมือนกัน)

9。แถวที่เก้า [ r ] มี ら、り、る、れ、ろ

10。แถวที่สิบ [ w ] มี わ、を、ん แถวสุดท้าย

 • ตัว を ใช้เป็น particle เท่านั้น ออกเสียงเป็น [ o ]
 • particle を ใช้เพื่อนบอกว่า คำข้างหน้าคือ กรรม ของกริยานั้นๆ 

นอกจากนี้ในยุคหลังๆ มีการคิดค้นเสียงใหม่ๆ เพื่อใช้แทนคำในภาษาต่างประเทศด้วย เช่น うぃ [wi], うぉ [wo], しぇ [she], ちぇ [che], てぃ [ti], ふぁ [fa], じぇ[je], でぃ [di], ゔぃ [vi]  ซึ่งโดยปกติคำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศจะใช้คาตาคานะเขียน คำในฮิรากานะพวกนี้ เลยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ 

แค่นี้สำหรับ ฮิรากานะ ของ japanese-lesson.com

Advertisements